Anunţ de participare- Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general- domeniul sport

 

Anunţ de participare

Informaţii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Căianu, comuna Căianu, str. Teiului nr.52, judeţul Cluj, telefon 0264/280007, fax 0264/280027, e-mail caianu@cj.e-adm.ro, cod fiscal 4288217.

Comuna Căianu, Căianu, str. Teiului nr. 52, județul Cluj, telefon 0264/280007, fax 0264/280027, e-mail caianu@cj.e-adm.ro invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul sport.

 

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2024 este prevăzută de Legea nr. 350/2005 , privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general și H.C.L. nr. 13 din 23.02.2023 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Căianu pentru proiecte de activitate sportivă.
Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 10.000 lei pentru sport.
Durata proiectelor: anul  2024, până în data de 31.12.2024.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 13.05.2024 ora 16.00. Se reduce termenul de depunere al proiectelor de la 30 de zile la 15 zile , conform art. 20, alin. (2),Legea nr. 350/2005: accelerarea procedurii de selecţie se datorează necesităţii de demarare a proiectelor persoanelor fizice şi juridice fără scop patrimonial, asociaţiilor, fundaţiilor, fundamentat pe necesitatea demarării proiectelor a căror întarziere ar aduce prejudicii persoanelor fizice si juridice, care solicită finanțarea.
Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Registratura Comunei Căianu, Comuna Căianu, str. Teiului nr. 52, judeţul Cluj.
Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 14-15.05.2024.