Anunț- Organizarea licitației publice în vederea închirierii spaţiului în suprafaţă de 33,57 mp cu destinație Cabinet stomatologic ( cu cotele comune aferente) și a spaţiului în suprafaţă de 45,91 mp,( cu cotele comune aferente) cu destinația Farmacie.

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Obiectul închirierii îl constituie spațiul destinat activității de farmarcie situat în Clădirea Dispensarului Uman Căianu, format din suprafață de 45,91 mp la care se va adăuga o cotă parte de 19,33 mp din suprafața totală a spațiilor comune respectiv de 89,99 mp și spațiul destinat activității stomatologice, format din suprafața de 33,57 mp la care se va adăuga o cotă parte de 35,28 mp din suprafața totală a spațiilor comune respectiv de 89,99.

Primăria Comunei Căianu, jud. Cluj, cu sediul în comuna Căianu, strada Teiului nr. 52, având CUI 4288217, tel +40-264280007, e-mail caianu@cj.e-adm,ro organizează în data de 09.05.2024, licitație în vederea închirierii, prin licitație publică, a următoarelor spații din incinta dispensarului uman din Comuna Căianu, Jud. Cluj:
a) spațiu cu destinație de farmacie, în suprafață de 45,91 mp, cu cotele comune aferente, situat în incinta dispensarului medical, Căianu
b) spațiu cu destinație de Cabinet stomatologic, în suprafață de 33,57 mp, cu cotele comune aferente , situat în incinta dispensarului medical, Căianu

Informații privind documentația de atribuire
Documentația de atribuire se obține de către persoanele interesate prin asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice- publicare pe pagina de internet a primăriei și prin solicitarea depusă la Registratura comunei Căianu, conform art. 335 alin.(5) Cod Administrativ
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.04.2024, orele 16:00.
De achitat:
- taxa de participare la licitație – 600 de lei;- , se achită la caseria autorității sau prin virament bancar în contul RO20TREZ21621330250XXXXX
- garanția de participare, în cuantum de 200 de lei (echivalentul în lei la cursul B.N.R. de la data efectuării plății)
Garanția se va achita în numerar la casieria primăriei sau prin virament bancar, în contul RO62TREZ2165006XXX018918.
Data limită de depunere a ofertelor este 09.05.2024, orele 09:00 , la sediul primăriei, intr-un singur exemplar original.
Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 09.05.2024, ora 12:00, la sediul Primăriei Comunei Căianu.

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Cluj, iar termenul pentru sesizarea instanței este de 6 luni de zile.