STIMULENT DE INSERŢIE

1. CERERE TIP – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi! 
 
Dacă vă reluaţi activitatea la acelaşi angajator:
2. Copia cererii către angajator , de reluare a activităţii, în care să fie specificată data
3. Decizia angajatorului prin care este de acord cu întoarcerea la locul de muncă.(ORIGINAL)
Dacă vă reluaţi activitatea la alt loc de muncă:
4. Dacă nu vă reluaţi activitatea în acelaşi loc de muncă, se ataşează şi dovada încetării contractului/contractelor de muncă existente în momentul intrării în concediu de creştere a copilului, precum şi copia noului contract de muncă, înregistrat în REVISAL
5. Adeverinţă tip angajator (ORIGINAL) - să nu conţină corecturi adeverinta /declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizaţie (după caz) 
6. Copii cărţi de identitate părinţi
7. Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor
8. Copie certificat de căsătorie
9. Copie livret de familie actualizat – pentru persoanele căsătorite
10. Adeverinta de la locul de munca al celuilalt parinte din care sa rezulte ca realizeaza venituri supuse impozitului pe venit
11. Declaratia celuilalt parinte - TIP  
12. Extras de cont (ORIGINAL), semnat şi stampilat de bancă (pe numele solicitantului)– este opţional, pt. virarea banilor în cont 
13. Dosar plic
 
Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi ORIGINALELE acestora
 
Atentie:
Pentru persoanele care solicită obţinerea stimulentului imediat după finalizarea concediului postnatal, se completează adeverinţa tip emisă de angajator. Pentru persoanele care îşi reiau activitatea înainte de expirarea concediului de creştere a copilului, se completează declaraţia referitoare la dovada stagiului de cotizare. În cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi nu sunt angajate cu contract de muncă, punctele 2, 3 şi 4 se înlocuiesc cu următoarele acte:
1. copie autorizaţie
2. decizii de impunere pt. anul anterior naşterii copilului/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la dosarul de indemnizaţie
3. dovada reluării activităţii
 
• PENTRU TATĂL COPILULUI, actele necesare întocmirii dosarului de stimulent de inserţie sunt:
ACTE - STIMULENT DE INSERŢIE – pt. tată
1. CERERE TIP – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi! 
2. Adeverinţă tip angajator (ORIGINAL) - să nu conţină corecturi/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizaţie (după caz) 
3. Adeverinţă de la locul de muncă din care rezultă data angajării şi că la data solicitării stimulentului, tatăl realizează venituri supuse impozitului pe venit (dovadă că nu întrerupe activitatea, ci o continuă) – nu este tipizată, însă se redactează de către angajator şi trebuie să conţină aceste informaţii
4. Copii cărţi de identitate părinţi
5. Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor
6. Copie certificat de căsătorie
7. Copie livret de familie actualizat – pentru persoanele căsătorite
8. Declaraţie tip - în cazul în care mama copilului nu a beneficiat de concediu de maternitate , ori după caz, adeverinţă de la angajatorul mamei cu perioada în care doamna a beneficiat de concediu de maternitate şi data reluării activităţii
9. Extras de cont (ORIGINAL), semnat şi stampilat de bancă (pe numele solicitantului)– este opţional, pt. virarea banilor în cont 
10. În cazul părinţilor necăsătoriţi, anchetă socială de la Serviciul de Asistenta Sociala,
11. Dosar plic