Actele necesare întocmirii dosarului de indemnizaţie pentru creşterea copilului, pentru persoanele care au realizat venituri cu CONTRACT DE MUNCĂ sunt:

1. CERERE TIP – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi! 
2. Adeverinţă tip angajator (ORIGINAL) - să nu conţină corecturi/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizaţie (după caz) descarca adeverinta
3. Cererea către angajator, de intrare în concediul de creştere a copilului (COPIE)
4. Decizia angajatorului prin care se suspendă contractul de muncă pe perioada concediului de îngrijire a copilului (original)
5. Dacă este cazul, se ataşează şi dovada încetării/ suspendării altor contracte de muncă existente pe perioada celor 12 luni anterioare naşterii copilului, precum şi adeverinţă tip completată de către acei angajatori
6. Copii cărţi de identitate parinţi
7. Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor
8. Copie certificat de căsătorie
9. Copie livret de familie actualizat – pentru persoanele căsătorite
10. Declaratia celuilalt parinte - TIP
11. Extras de cont (ORIGINAL), semnat şi stampilat de bancă (pe numele solicitantului)– este opţional, pt. virarea banilor în cont 
12. Dosar plic